BAJS

Pomoc člověku je dar nejcennější.

Nadace BAJS Foundation

NADACE, která prostřednictvím společnosti BAJS Partners LTD. vstupuje do Evropské unie, je soukromou nadací, založenou podle panamského právního kodexu, který vešel v platnost v červnu 1995. Za pomoci tohoto typu nadace je možno chránit majetek jak před vysokým zdaněním, tak i před nároky případných věřitelů. Soukromá panamská nadace se od klasického konceptu odlišuje tím, že lze konkrétně specifikovat osobu, nebo osoby, v jejíž prospěch je nadace spravována a na něž se převádí výnosy či majetek nadace. Tyto osoby se nazývají BENEFICIENTY nadace.

NADACE, o které je v tomto článku řeč je nadací, která byla založena pro podporu PARTNERŮ společnosti BAJS Partners LTD., jehož akcie jsou součástí nadačního jmění nadace. Tímto využívá výnosů z těchto akcií (jako výnosů ze svého nadačního jmění) k podpoře partnerů, kteří prostřednictvím této společnosti pracují, k rozvoji jejich vzdělání, ochraně lidských práv a jiných humanitárních hodnot. NADACE dále svými příspěvky spolufinancuje kurzy finanční gramotnosti, semináře osobního rozvoje, kurzy zvládání stresu a duševního zdraví, kterých se partneři-beneficienti účastní. Granty (příspěvky) NADACE využívají beneficienti také jako příspěvky na živobytí a na podporu bydlení.

A jelikož i Listina základních práv Evropské unie, konkrétně její článek 34 odst. 3) říká, že "unie ....respektuje právo na sociální pomoc, pomoc v oblasti bydlení .... a důstojnou existenci pro všechny, kdo nemají dostatečné prostředky..." vstupuje Nadace BAJS, prostřednictvím své dceřinné společnosti, na území Evropské unie, kde bude pomáhat toto základní právo občana EU naplňovat.

BENEFICIENTEM NADACE (příjemcem nadačního příspěvku) se stává automaticky ten partner/člen klubu BAJS, který je v pracovním poměru u firmy BAJS Partners LTD. nebo ten člen klubu BAJS (klubovým členem se stává fyzická osoba, která se registruje v informačním systému firmy-portálu BAJS Partners LTD.), který ve prospěch nadace BAJS odešle formou nadačního daru min. 25 USD. Výnos z těchto drobbných nadačních darů bude v souladu se statutem nadace BAJS minimálně 1x za měsíc zaslán vylosovanému beneficientu nadace formou nadačního grantu (příspěvku) na jeho bankovní konto.

Každý partner (nikoli člen Klubu BAJS) může o části podílu na zisku, který vytvořila jeho pozice v korporaci BAJS, rozhodnout o jeho věnování (celého, nebo jeho části) formou nadačního daru Nadaci BAJS. Zároveň má tento partner v souladu se statutem nadace právo určit, komu bude z výnosu jeho pozice v korporaci BAJS poskytnut nadační příspěvek. Statut nadace však užití nadačních příspěvků umožňuje pouze ve prospěch partnerů-beneficientů registrovaných prostřednictvím portálu BAJS.

Tento typ NADACE lze využít dále k následujícím účelům:

  • Separace majetku - ať již jednotlivce (partnera BAJS) nebo společnosti pro účely ochrany majetku před případnými věřiteli.
  • Náhrada závěti - umožňuje se vyhnout komplikovaným dědickým procedůrám, neboť majetek distribuje správní rada nadace dle dispozic partnera BAJS, který majetek vložil.
  • Zabránění rozdrobení majetku - především v případě, kdy jsou rodinné podniky postoupeny druhé nebo třetí generaci se objevuje možnost, že dojde k rozdrobení majetku tohoto podniku, nebo že nad ním získají kontrolu jiné subjekty - v těchto případech zajišťuje NADACE kontinuitu rodinného podniku.

Záruka diskrétnosti: Zákon o soukromých nadacích nařizuje, že členové rady nadace, orgány dohledu nebo jakékoli osoby a instituce, které z titulu svých povinností získají informace o činnosti, transakcích nebo operacích soukromé nadace, jsou povinny udržovat tyto informace v přísné tajnosti. Porušení této povinnosti se může potrestat uvězněním až na 6 měsíců a peněžitým trestem ve výši 50.000,-USD.

Výnosy z nadačního jmění a nadační příspěvky, poskytované třetím osobám jsou v Panamě a také jinde ve světě (tedy i v EU) zcela osvobozeny od daně z příjmu (viz zákon číslo 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmu § 4 odst. 1 písm. k)). Mimo jiné tedy nepodléhají výkonu rozhodnutí - ani exekuci!

STATUT NADACE BAJS