BAJS

Pomoc člověku je dar nejcennější.

NADACE

Definice pojmu nadace:

Nadace (angl. foundation, něm. Stiftung) je podle současného českého práva účelové sdružení majetku zřízené zakladatelem nebo zakladateli k dosahování obecně prospěšných cílů.

Tím se nadace liší od (dnešním českým právem výslovně neupraveného) svěřenství (angl. trust, něm. Treuhand), které může být zřízeno k libovolnému účelu, typicky ve prospěch konkrétní osoby (např. dědice nebo dědiců).

Jedná se o právnickou osobu s majetkovým substrátem, která sice má vlastní statutární orgány, ty však smějí s majetkem nadace disponovat jen v souladu s příkazy obsaženými v nadační listině (statutu) nebo v závěti, jíž byla nadace zřízena. Účel nadace nesmí dodatečně měnit nikdo, ani její zakladatel, čímž se - ve veřejném zájmu - zčásti prolamuje právní zásada, že nositeli práv mohou být pouze lidé, nikoli věci. V nadaci přežívá a je navždy petrifikována vůle zakladatele.

Nejznámějšími nadacemi jsou Nadace Alfreda Nobela udělující každoročně Nobelovy ceny, v českých zemích pak Nadace Olgy Havlové, nebo Nadace Kapka naděje.

Nadace "BAJS Foundation" je založena v Panamě podle zákona o soukromých nadacích z roku 1995.

Ve svém nadačním jmění drží, kromě jiného majetku, také akcie BAJS Partners LTD. Podílí se také na činnosti společnosti Czech Trade Panama s.a., založené v druhé největší bezcelní zóně světa (Zona Libre COLON), která je zakládajícím členem Česko-Panamské obchodní komory, podporující vzájemný obchod mezi Českou republikou a střední Amerikou.

Výnos z nadačního jmění pak Nadace BAJS Foundation využívá formou nadačních příspěvků k podpoře svých beneficientů - partnerů BAJS Partners LTD. k rozvoji jejich vzdělání, ochrany lidských práv a jiných humanitárních hodnot a k pomoci těmto partnerům v případné insolvenci.

Nadace je financována také výnosy ze sbírek, různých kulturních akcí a nadačními dary jak partnerů BAJS, tak i třetích osob.

Nadace svými nadačními příspěvky spolufinancuje kurzy pořádané BAJS Partners LTD. a jejich servisními organizacemi, jako např. kurzy finanční gramotnosti, osobního rozvoje, zvládání stresu a duševního zdraví, případně další charitativní aktivity.

Klasická nadace se v zemích, užívajících latinské právo (tedy i v ČR) využívá několik století. Nadace je právnickou osobou, nezávislou na svých zakladatelích, tvořená (konstituovaná) jedním nebo více dary, které tvoří nezávislý a autonomní majetek určený ke konkrétním účelům.

NADACE se liší od jiných právnických osob (obchodních či výrobních společností) známých v anglosaském právu tím, že nemá žádné vlastníky a obvykle se zabývá charitativní činností ve prospěch široké veřejnosti. Tyto nadace však nemohou jednat v zájmu soukromých osob.

Více o nadaci BAJS Foundation