BAJS

Pomoc člověku je dar nejcennější.

Statut Nadace BAJS

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tento statut nadace BAJS (dále jen statut) upravuje postup jednání orgánů nadace, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků a okruh osob, kterým je lze poskytnout, včetně způsobu, kterým se nadační příspěvky poskytují.

2. Tento statut je veřejnou listinou a je k dispozici k nahlédnutí na webové prezentaci korporace BAJS.

II. JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY NADACE BAJS

1. Výnosy z nadačního jmění jsou tvořeny finančními výnosy z majetku, který nadace BAJS ve svém nadačním jmění vlastní. Ve většině případů se jedná o výnosy společností, jejichž akciové podíly jsou součástí nadačního jmění. Správní rada je povinna při rozdělování nadačních příspěvků dbát dispozičních pokynů partnera společnosti, jejíž akcie jsou součástí nadačního jmění Nadace BAJS, případně partnera společnosti, poskytující nadační dar Nadaci BAJS a jehož část výnosu společnosti, které je partnerem, je poskytnut nadaci k použití jako nadační příspěvek.

2. Správní rada je oprávněna použít 5% (pět procent) z celkových ročních výnosů nadačního jmění a celkových ročních nadačních darů ke krytí nákladů nadace. Tato výše se může měnit jednou za pět let.

3. Správní rada dále organizuje charitativní akce, jejíž výtěžky může použít pro podporu vylosovaného, či jiných klíčem vybraného, beneficienta nadace BAJS.

III. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

1. Nadace poskytuje nadační příspěvky pouze těm beneficientům Nadace BAJS, kteří se registrovali jako beneficient nadace na portále BAJS, uhradili 25 USD jako dar nadaci BAJS, nebo uhradili správní poplatek partnera BAJS PARTNERS LTD. či si zakoupili jednu z franšíz, které korporace BAJS prodává.

2. Výnos z takto získaných darů (25 USD na jednoho beneficienta) je poskytnut po odpočtu nákladů na správu nadace, minimálně 1x za měsíc, vylosovanému beneficientu nadace, který v daném měsíci zaslal alespoň jeden dar ve výši 25 USD.

3. Nadace poskytne nadační příspěvek beneficientu nadace, který je zaměstnancem pracovní agentury BAJS Partners LTD., jejích organizačních složek ve státech, kde pracovní agentura BAJS vyvíjí svoji činnost, případně zaměstnancem pracovní agentury, která je držitelem franšízy „PARTNER“ poskytnuté společností BAJS Partners LTD. této pracovní agentuře, pokud je hrubá mzda beneficienta Nadace BAJS u těchto agentur nižší než 100 USD oproti hrubé mzdě srovnatelného zaměstnance uživatele, u kterého zaměstnanec výše uvedených pracovních agentur pracuje na srovnatelné pozici. Příspěvek poskytne také tomu svému beneficientu, kterého ve svých dispozicích k převodu nadačního daru Nadaci BAJS určil jako příjemce nadačního příspěvku dárce tohoto nadačního daru, nebo jeho zástupce.

4. Výše nadačního příspěvku u zaměstnance pracovní agentury BAJS Partners LTD., případně pracovní agentury, vlastnící franšízu „PARTNER“ poskytnutou společností BAJS Partners LTD. se vypočítá podle vzorce, který je přístupný v informačním portálu BAJS pouze jeho registrovaným členům.

5. Zisk BAJS Partners LTD., pocházející z vlastní činnosti - prodejů franšíz a dalších služeb, po odpočtu nákladů na správu a provoz společnosti, je považován za výnos z nadačního jmění nadace BAJS. O konkrétním příjemci nadačního příspěvku z tohoto výnosu pak na podkladě doporučení správní rady korporace BAJS rozhodne předseda správní rady Nadace BAJS.

6. Nadační příspěvky se beneficientům z EU poskytují v souladu s článkem 34 Listiny základních práv EU (odstavec 3 - boj proti sociálnímu vyloučení).

IV. ZPŮSOB POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

1. S ohledem na cíle nadace BAJS a podporované politice „Anti-Money Laundering“, se nadační příspěvky poskytují výhradně bezhotovostně převodem na platební účet CreditPay, který za tímto účelem pro beneficienta nadace BAJS zprostředkovala u platební instituce Western Union Business Solution (WUBS), společnost BAJS Partners LTD. WUBS je provozní divize společnosti Western Union. Western Union v roce 2011 získala společnost Travelex GBP Prague s.r.o. v akvizici. Travelex GBP Prague s.r.o. je společnost registrovaná v České republice (IČO 289 29 853) se sídlem na adrese Václavské náměstí 62, 110 00 Praha 1, Česká republika, a je platební institucí na základě licence České národní banky podle zákona o platebním styku (Zákon č. 284/2009 Z . z., v platném znění).